Artikel Bahasa Jawa Ngatur Wektu, kangga Suksesku

Ngatur Wektu, kangga Suksesku    Artikel Bahasa Jawa,Wektu iku penting ,  wektu iku kunclne sukses .  Yen klta pengin nggawe perubahan ing urip iki, kita kudu ngerti carane ngatur wektu  sing pas Ian ora  ana wektu  sing sla-sia. Apik orane sawijining wong, lku Isa dltemtokake saka kepriye  carane  wong  iku  ngatur  waktu  sing  bener  Ian mupangat. Ayo dlsimak,  kepriye carane ngatur wekt.u sing  bener:

1.  Kita   kudu  gawe  daftar   apa   wwae  sing  arep dilakoni. Ing daftar lku mau isine tugas -tugas          sing  kudu  dirampungake  karo  sing gawe .lki penting, supaya kerjane klta apik Ian ajeg
2.  Gawea  rencana sing bener  bener mateng  Ian apik. Rencanakake saka tugas sing paling angel            banjur tumeka tugas sing gampang
3.   Mileh  tugas sing  paling  penting  , amarga  tugas penting iku kanggo nggayuh hasil sing apik.
4.  apa  wwae  sing kita  lakoni  mesti  butuh  wong liya. Milih tugas sing mbutuhake kanca nganggo        ngebarake. Mbagi tugas Ian pad ha ngrewangl.
5.  Aja  wedi  yen  ngomong  "ora"  kanggo  nolak tugas. Kita iki manungso sing nduweni wates              kanggo mikir Ian ngelakoni sawijining babagan. Kita kudu pinter rnilih tugas sing ape dibarake.
6.  Mbagi  tugas  sing  akeh  dadi  tugas sing  luwih
     saithik.    Pas    wektune    mumpuni,     kita    Isa ngebarake siji-siji Ian akhire isa bar saithik ithik
7.   Kudu ngerti wektu klta sing paling apik kanggo ngerjakake tugas  .  Isa wwae wektu bar tahajud,
     bar  magrib      utawa   wektu   liyane.   Sing    nemtokno iku saben-saben awakke dhewe
8.Aja  ngundur-ngundur wektuf  kanggo nggarap tugas  .. wektu  iku  pentlng.  Saben  wektu  iku          ibarate  dhuwit,  saben   mbuwak  waktu  berarti kita uga mbuwak-dhuwit
9. Kita  kudu ngerti apa wae sing isa ngganggu  kita saben nggarap  tugas,  Kita  musthi  ngerti ·           togas iku   penting  kanggo    kita,   mulane   ,udu  Isa ngerteni apa  wae sing njalart kita ilang,               konsentrasi
10. Kudu ngerti  awak  dhewe, yen umpama tugase akeh kita kudu, menehi wektu  kanggo istirahat          supaya ora stres.
11. Kudu   nduweni   renca   maneh   umpama sawijining kedadean sing ora tsa diduga •
    Ngatur wektu iku kewajibane saben wong. Mulane kita   mesti   kerja  sama  karo   wektu   kanggo     urip  kita, supaya urtp kita-ora sia - sla Ian menehi manfaat kangge kita.
     Artikel Bahasa Jawa