Artikel bahasa Jawa MUPANGATIPUN TOYA

MUPANGATIPUN  TOYA

Artikel Bahasa Jawa -Toya ngerupakaken zat fngkang paling pentrng wonten lebetipun gesang saksampunlpun udara. Kinten-klnten tiga per sekawan panggenan saking saliranipun kita ingglh rnentka
saking toya kalihan mboren wonren tiyang ingkang saged gesang langkung saking 4-5 dinten tanpa ngunJuk toya. Saksanesipun menika,toya ugi dibetahaken kangge kabetahan
sa(linten-dinten tiyang.

Toya manika taksih kathah mantaat tngkang migunani
kagem tiyang antawisipun kagern kebutuhan
industrl,pertanian, pemadam kobongan ,panggenan rekreast, transportasi,kallhan sak panunggaianipun.Pagerahan• pegerahan ingkang nempuh para tiyang ugi saged
dipuntularaken saking toya.Kahanan menika tentunipun saged nimbulaken wabah gerah won ten saben warga wonten
setunggaf wewengkon kalihan sekitaripunn.
Kathahlpun tova  wonten lebetipun salira tiyang kinten•
klnten inggih menika 65% saklng total awratipun salira,kalihan thahipun kasebut bervariasi sanget wonten saben-saben
tiyang.Malah ugi benten-benten  wonten sa,ben-saben panggenan utawi organ wonten saliranipun tiyang.
Saben dinten,kirang langkung 2.272 liter ludira dipun
resiki saking ginjal kalihan kinten-kinten 2,3 liter diproduksi dados urine. Salangkungipun dipun serap malih mlebet menyang aliran tudira.Wonten kagesangan sadinten-dinten
.rova dikanggeaken antawisipun kangge kabetahan ngunjuk,siram,masak,umbah-umbah,ngresikaken datem,ngenceraken jamu,kalihan panggawa buangan lndustri.
Dlpun pirsani saking sudut Umu kadhanganan
masyarakat,sumber taya resik kedah saged nyekapi kabetahanipun rnasvarakat amargi menawi jagan (cadangan) tova resik inglcang kewates,saged dipun pesttkaken badhe timbul macem-macem kagerahan wonten masyarakat.Kathah
kinten-kinten  kabetahan tova saben tiyang saben dlnten
I                                                                                      •
antawlslpun 150-200 liter utawi 35-40 galonxebutuhan tova
kasebut,benten·benten  gumantung wonten :
1.   kahanan iklim (tambah benter ,tambah kathah wontenlpun ngunjuk toya),
2.   Ukuran utawi kabiyasan kagesangan (menawi
merdamel lngkang mbutuhaken tenaga lngkang kathah,ugi bakal mbutuhaken toya lngkang kathah)
3.  kablyasan masyarakat (menawi wonten masyarakatip1
termasuk rnasvarakat ingkang sregep merdamel,mani bakal mbutuhaken  tova ingkang kathah}
Kanthi mengkene,mugi-mugl lr.lta sedaya saged sami-sam'
njagl kelestarian llngkungan supados toya tansah gampil anggene ditemokaken. Sak saneslpun rnenika, menawi toya resik kita sedaya bakal tansah sehat saben dlnten. 

Artikel Bahasa Jawa